شرایط عضویت درتدریسانه

1-دارای آموزشگاه باشید.
2-مدرس یامربی باشید.
3-درخواست گذراندن دوره ای راداشته باشید وسن شما بین 3 تا17 سال باشد.
4-ازقوانین ومقررات تدریسانه مطلع باشید وآنها رابپذیرید.
5-اطلاعات صحیحی ازخود درسایت درج نماییدوتمامی مراحل ثبت نام را دقیق انجام دهید.