قوانین و مقررات

هرگونه  استفاده از خدمات تدریسانه به معنی پذیرفتن قوانین و مقررات تدریسانه می باشد.

تدریسانه هیچ توافقی با اعضاء (مربی، آموزشگاه و یا شاگرد) خارج از این شرایط ندارد. شرایط  و قوانین زیر، مربوط به تمام          اعضایی است که به هر نحوی  با تدریسانه همکاری داشته  و از خدمات آن استفاده می کنند.

  • تدریسانه مختار است که هرگونه اطلاعات و عکسی که توسط اعضا به سایت ارسال می شود یا هر پروفایل و حساب کاربری و اطلاعات دیگری که مربوط به اعضا و یا ایجاد شده توسط اعضا باشد را هر زمانی و به هر شکلی که ضروری بداند، اصلاح یاحذف نماید.
  • تدریسانه هیچ قرارداد، تعهدنامه یا سندی را با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی درحوزه تدریس خصوصی و یا خدمات آموزشی منعقدنکرده است. بنابراین سایت تدریسانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال هر نوع اطلاعات درج شده توسط  اعضا را نمی پذیرد.
  • تدریسانه هیچ قرارداد، تعهدنامه یا سندی با هیچ موسسه یا نهاد آموزشی منعقد نکرده است. لذا در صورتی که مربی یا شاگرد با آموزشگاه یا نهاد آموزشی و خدماتی که خود را طرف قرارداد تدریسانه می داند همکاری نمایند، کلیه مسئولیت ها با برعهده مربی یا شاگرد مربوطه است وتدریسانه هیچ تعهد یا مسئولیتی درقبال خسارات مستقیم ،اتفاقی، تبعی، غیرمستقیم وکیفری، ناشی از ارتباط مربی و شاگرد با موسسه یا نهاد آموزشی و خدماتی مربوطه نخواهد داشت.
  • مربیان با مسئولیت خود برای تدریس به منزل شاگرد مراجعه می کنند و تدریسانه هیچ تعهد یا مسئولیتی درقبال خسارات مستقیم، اتفاقی، تبعی، غیرمستقیم وکیفری، ناشی ازارتباط مربی با شاگرد نخواهد داشت. به عبارتی تدریسانه به هیچ عنوان تضمینی درمورد نیات و قصد شاگرد، به مربی نمی تواند ارائه نماید.
  • درصورت مشاهده تخلف یا تلاش برای سوء استفاده از تضمین درستی رزومه ها و دیگر اطلاعات مندرج در پروفیل ها، حق عدم پذیرش آن درخواست، برای تدریسانه محفوظ است.
  • تدریسانه می تواند در هر زمان به تشخیص خود شرایط تضمین ها را تغییر داده یا ارائه آن را متوقف کند. درموارد اختلاف،  مدیریت تدریسانه تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود.